Friday, July 23, 2010

子曰:Buzz其至矣乎!

二三子者你问我答,温故而知新。

贤哉,回贴也!一评论,一分享,在陋室,人不堪其忧,回贴不改其乐。

No comments:

Post a Comment